FI(S) (letový instruktor – kluzáky): Opravňuje držitele SPL nebo LAPL(S) poskytovat výcvik v souladu s oprávněními, která se zapisují do SPL nebo LAPL(S).

FI(S)- LETOVÝ INSTRUKTOR – KLUZÁK S OMEZENÍM FCL.910.FI: Pro získání kvalifikace FI(S) s omezením FCL.910.FI musí uchazeč splňovat vstupní požadavky do výcviku, v A TO, která je oprávněna poskytovat výcvik FI(S), absolvovat celý výcvik FI(S) včetně příslušné teoretické výuky, požadovaného letového výcviku a dále hodnocení odborné způsobilosti sFE(S) oprávněným provádět hodnocení odborné způsobilosti FI(S).

Vstupní požadavky do výcviku

Před zahájením výcviku musí uchazeč:

  1. Splňovat požadavek na věk (o vydání kvalifikace FI(S) smí požádat nejdříve v den svých 18. narozenin),
  2. být držitelem SPL nebo LAPL(S) s kvalifikací KLUZÁK / SAILPLANE,
  3. splňovat požadavky na rozlétanost pro kvalifikaci KLUZÁK / SAILPLANE,
  4. mít nalétáno na kluzácích nebo motorových kluzácích minimálně 100°PIC,
  5. mít nalétáno na kluzácích nebo motorových kluzácích minimálně 200 letů PIC,
  6. během 6 měsíců před začátkem výcviku absolvovat zvláštní předvstupní letovou zkoušku ve formě přezkoušení odborné způsobilosti (jako pro splnění požadavků na rozlétanost) s FI(S) oprávněným poskytovat výcvik pro získání kvalifikace FI(S), který má posoudit schopnost uchazeče úspěšně absolvovat výcvik FI(S).

Úspěšné absolvování předvstupní letové zkoušky pro posouzení schopnosti uchazeče úspěšně absolvovat výcvik FI(S) zaznamenává a potvrzuje odpovědný FI(S) do výcvikového listu uchazeče, do zápisníku letů uchazeče a do formuláře Žádosti a zprávy, viz formulář CAA-F-161-7(a).

Teoretická výuka

Teoretická výuka vminimálním rozsahu 55 hodin se skládá z:

  1. minimálně 25 hodin výuky pedagogické činnosti (jak vyučovat a řídit sebevzdělávání),
  2. minimálně 30 hodin praktického výcviku v poskytování výuky teoretických znalostí pilota kluzáků a v poskytování pozemních příprav, poletových rozborů a hodnocení pokroku žáka.

Letový výcvik

V ATO, ve dvojím řízení s FI(S), který je oprávněn poskytovat výcvik FI(S), v rozsahu minimálně 6°nebo 20 letů.

Doporučení k hodnocení odborné způsobilosti

Před hodnocením odborné způsobilosti musí ATO vydat uchazeči doporučení k hodnocení odborné způsobilosti FI(S). Vydáním doporučení ATO potvrzuje, že uchazeč splnil vstupní požadavky do výcviku, absolvoval příslušnou teoretickou výuku a požadovaný kurz letového výcviku a že má odpovídající teoretické znalosti a zvládá jako instruktor odpovídající letové manévry. Doporučení ke zkoušce dovednosti zapisuje a potvrzuje ATO do zápisníku letů uchazeče, do výcvikové dokumentace a do formuláře Žádosti a zprávy, viz formulář CAA-F-161-7(a).

Hodnocení odborné způsobilosti

Úspěšným absolvováním hodnocení odborné způsobilosti s FE(S) prokazuje uchazeč schopnost provádět jako FI(S) příslušné postupy a manévry. Během hodnocení odborné způsobilosti musí uchazeč FE(S) rovněž prokázat i odpovídající úroveň teoretických znalostí a schopnosti poskytovat výuku, předletové přípravy, poletové rozbory a hodnotit uchazeče.

Formulář Žádosti a zprávy

Po úspěšně absolvovaném hodnocení odborné způsobilosti pro získání kvalifikace FI(S) provede FE(S) příslušný záznam do zápisníku letů uchazeče a vyplní a potvrdí formulář Žádosti a zprávy a doručí ho prostřednictvím uchazeče na ÚCL. Formulář Žádosti a zprávy pro hodnocení odborné způsobilosti pro získání kvalifikace FI(S) – viz formulář CAA-F-161-7(a).

FI(S) – omezená práva

Kvalifikaci FI(S) získává žadatel vždy s omezením FCL.910.FI. Podle tohoto omezení nesmí poskytovat výcvik pro získání kvalifikací CLOUD a FI(S). Ostatní výcviky, pro jejichž poskytování má práva, smí poskytovat pouze pod dozorem FI(S), který splňuje požadavky na odpovědného FI(S) (viz odstavec 6.1.1). FI(S) s omezenými právy dále nemá právo povolit uchazeči první samostatný let a první samostatný navigační let.

FI(S) s omezením FCL.910.FI – odstranění omezení

Omezení práv FI(S) dle FCL.910.FI lze odstranit, pokud držitel kvalifikace FI(S) poskytl výcvik jako FI(S) v minimálním rozsahu 15° nebo 50 let ů, který zahrnoval úplnou osnovu výcviku pro vydání SPL nebo LAPL(S). Pro odstranění omezení FI(S) dle odstavce 6.12.8 je nutné, aby odpovědný FI(S), který dozoroval výcvik poskytovaný FI(S) s omezenými právy, mu do zápisníku letů a do formuláře CAA-F-161-7(j) potvrdil splnění všech požadavků odstavce 6.12.8 a výslovně zde uvedl, že předmětný dozorovaný výcvik zahrnoval úplnou osnovu výcviku pro vydání SPL nebo LAPL(S) včetně jména uchazeče, kterému byl výcvik poskytnut.