V Aeroklubu Zbraslavice najdete i odborníky na přebalování záchranných padáků. Perioda odborného přebalení je obvykle 365 dní.
Kdo může balit padáky? Podle předpisu je to osoba, která balí padákové komplety definované platnými normami (TSO, SAE, ČOS) jako padákové komplety pro nouzové použití (dále jen padákové komplety). Balič padáků může balit pouze ty druhy a typy padákových kompletů, které má zapsány v průkazu. Součástí balení je kompletace padákové techniky, kontrola technického stavu, kontroly správnosti balení v jeho průběhu, pečetění padákového kompletu a zápis balení do technického průkazu.
Padáky všech typů se zásadně balí podle technických popisů a doporučení výrobce. Má-li být padák použit pro jiný druh seskoku, než pro který byl zabalen, musí být úplně rozbalen, zkompletován a upraven pro příslušný druh seskoku a znovu zabalen. Záložní padák smí balit pouze držitel oprávnění BP, TP, STP v rozsahu svého oprávnění v souladu s ustanovením 2.1.15 předpisu V-PARA-1.
Všechny záložní padáky musí být ihned po zabalení zapečetěny osobou, která je k tomu dle ustanovení tohoto předpisu oprávněna. Zapečetění padáků musí být provedeno tak, aby tento úkon neomezil jeho aktivaci a zároveň znemožnil jakýkoliv zásah do padáku bez porušení pečetě.
Na papírové (lepenkové) pečeti musí být uveden datum, kdy končí platnost zabalení a číslo průkazu baliče padáku. Na olověné pečeti musí být uvedeno číslo průkazu baliče padáku. Zjistí-li se před použitím zapečetěného padáku porušení pečeti, musí být takovýto padák úplně rozbalen a znovu zabalen a zapečetěn v souladu s výše uvedenými podmínkami pro balení padáku.
Životnost záložního padáku a nosného postroje s obalem je stanovena technickým popisem. Pokud tuto životnost technický popis udává bez omezení, je životnost v ČR stanovena maximálně na 20 let.
Podmínky pro udržení oprávnění:
– absolvovat periodické přezkoušení po 24 měsících u výrobce padáků nebo STP
– zabalení minimálně 20 padákových kompletů za rok (u záchranných pilotních padákových kompletů minimálně 10)

Potřebujete zabalit? Napište nám.

Držitelé průkazu odborné způsobilosti pro práci s padákovou technikou:

Příjmení a jméno – oprávnění pro typy záchranných kompletů a jejich součástí

Jan Šmíd – ATL-88, ATL-88/90, ATL-88/92S, ATL88/98S
Petr Stárek – ATL-88, ATL-88/90, ATL-88/92S, ATL88/98S
Ondřej Nejedlý – ATL-88, ATL-88/90, ATL-88/92S, ATL88/98S
Martin Chovan – ATL-88, ATL-88/90, ATL-88/92S, ATL88/98S, PTCH-P40, PTCH-P50
Richard Jensen – ATL-88, ATL-88/90, ATL-88/92S, ATL88/98S, PTCH-P40, PTCH-P50