I. Obecná ustanovení

– Organizátorem soutěže je obchodní spolek Aerokub Zbraslavice z.s., se sídlem Letiště Zbraslavice 252, 285 21 IČ: 014802902, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka L 4284 (dále jen „organizátor“).

– Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Instagramu reakci pod soutěžní příspěvek.

– Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

– Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

– Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

– Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

– Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

– Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s platformou Instagram nebo Facebook a tyto platformy za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu nebo Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

– Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře nebo jiným podobným způsobem jako reakci na soutěžní příspěvek organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, uživatelské jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

– Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

– Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.

– Ze všech reakcí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje nebo na základě publikovaných kritérií vybere organizátor výherce. 

– Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání

– Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

– Každý výherce bude informován o výhře na Instagramových stránkách @aeroklub_zbraslavice nebo Facebookové soutěže na stránkách https://www.facebook.com/Aeroklub.Zbraslavice

– Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.

– Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

V. Zveřejnění pravidel

– Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webu, Facebooku nebo Instagramu organizátora