Oficiální pozorovatelé FAI

Sportovní řád FAI pro kluzáky („Řád“) stanoví pravidla a postupy, užívané k ověřování plachtařských výkonů. Podstatou těchto pravidel je zabezpečit, že plachtařského výkonu je dosaženo na určité úrovni a jeho ověřování a dokazování je shodné pro všechny lety. Postupy při podávání důkazů Oficiálními pozorovateli a Národními leteckými sportovními orgány musí zajišťovat, že tato pravidla jsou používána v duchu poctivé hry a soutěžení.


 

Výňatek ze Sportovního řádu FAI

 

Definice
1.3.1 Oficiální pozorovatel (OP) je osoba, která uskutečňuje oficiální kontrolu při pokusech o získání odznaků FAI nebo pokusech o rekord a vyhodnocuje údaje ke schválení PLACHTAŘSKÉHO VÝKONU (viz Kapitola 5).

OFICIÁLNÍ POZOROVATELÉ

5.1 PRAVOMOCI

5.1.1 Jmenování Oficiálního pozorovatele

OP jsou jmenováni orgánem Národní letecké sportovní kontroly (NAC) jménem FAI a IGC. Ředitelé závodů, přidělených FAI nebo národním aeroklubem jsou také automaticky Oficiálními pozorovateli pro lety pro získání odznaků nebo rekordů, uskutečněné během soutěže.

5.1.2 Povinnosti Oficiálního pozorovatele

OP může, jako zástupce FAI a IGC, kontrolovat a potvrzovat následující plachtařské výkony:

  • Rekordní lety a lety prozískání odznaků FAI,
  • Lety při mezinárodních mistrovstvích a soutěžích, přidělených FAI,
  • Ostatní plachtařské výkony, které NAC může určit a definovat v oblasti své působnosti.

 

5.1.3 Kontrola a potvrzování

KONTROLA je pozorování vzletu, odletu, příletu a přistání a, když je to použito, čas provedení některých úkonů, jako jsou prohlášení, pečetění, instalace, vyjmutí a odpečetění barografů, letových zapisovačů a fotoaparátů, pohonných jednotek motorových kluzáků a ostatních zařízení.

POTVRZOVÁNÍ je kontrola důkazů a podepisování příslušných potvrzení, osvědčujících důkaz, kterého se to týká.

5.1.4 Způsobilost

Oficiální pozorovatelé musí být obeznámeni s Řádem a musí být poctiví, zkušení a nezbytně způsobilí ke kontrole a potvrzování letů kluzáků a motorových kluzáků bez nadržování. Před tím, než je OP schválen NAC, měl by absolvovat vhodné školení a instruktáž, týkající se povinností OP.

Při světových rekordech musí mít OP písemné schválení od příslušného NAC, že může tuto funkci vykonávat. Před udělením takového povolení je vyžadováno, aby měl OP prokázanou zkušenost s vyhodnocování výkonů pro zisk odznaků nebo národních rekordů, kde byly použity letové zapisovače. Pokud se účastní více OP, pak dozor může vykonávat pouze ten, který má dané oprávnění a nebo dosvědčuje, že práce ostatních OP je správně jeho osobou ověřena.

 

5.1.6 Střet zájmů

Všechny osoby, které se účastní vyhodnocení a schvalování přihlášky pokusu, musí si být jisti, že pokus vyhodnotili objektivně za pomocí pravidel a postupů tak, jak je vyžadováno Sportovním řádem a s přihlédnutím k Etickému kodexu. Za střet zájmů se považuje zejména:

  • Oficiální pozorovatelé se nesmí mít žádnou roli při pokusech o zisk rekordu nebo odznaku, ve kterých mají finanční zájem nebo kde se účastní jako pilot nebo cestující.*
    * Vlastnictví kluzáku nebo motorového kluzáku se nepovažuje za „finanční zájem“. Podstatou je, že peněžní nebo jiný hmotný zisk nesmí záviset na úspěšném potvrzení Oficiálním pozorovatelem nebo jinou k tomu příslušnou osobou.
  • Žádná osoba, která ověřuje pokus o světový pohár nesmí mít žádný osobní zájem na výsledku tohoto pokusu.

 

5.2 POTVRZOVÁNÍ UDÁLOSTÍ

5.2.1 Všeobecně

Datum, časy a místo vzletu a přistání příslušného letu musí být ověřeny a musí být dokázáno, že záznamová zařízení použitá pro prokázání letu byly během letu v daném kluzáku.

Rekordní lety a lety pro získání odznaků musí být potvrzeny OP vyplněním a ověřením informací v oficiálních formulářích FAI pro přihlašování rekordů, nebo v případě národních rekordů nebo výkonů pro získání odznaků na přihlašovacích formulářích, obsahujících podobné informace (viz 6.4).

5.2.2 Přítomnost Oficiálního pozorovatele při události

Oficiální pozorovatelé mohou potvrdit jednotlivé události (jako je zapečetění a odpečetění, vložení a vyjmutí zařízení, vzlet, časy odletu a příletu, přistání atd.) když byli události, pro kterou je požadováno potvrzení, přítomni, nebo jestliže jsou schopni se přesvědčit o důkazu buď svědectvím osob, přítomných události nebo z jiných spolehlivých zdrojů. Může být použito svědectví ze záznamů řízení letového provozu nebo klubového létání. Barometrický tlak může být získán ze záznamů sousední meteorologické služebny.

 

 

Dodatek ke Kapitole 4

Použití GPS zapisovačů polohy pro zisk stříbrného a zlatého odznaku

A-8 Přítomnost GPS zapisovače polohy v kluzáku
Musí být nezpochybnitelný důkaz, nezávisle na zaznamenaných datech, že zapisovač byl umístěn v kluzáku, ve kterém letěl pilot, který přihlašuje plachtařský výkon.
A-9 Před letem
Oficiální pozorovatel se musí přesvědčit, že zapisovač je umístěn, nastaven, nebo zapečetěn tak, že přepínače a ovladače, které by mohly mít vliv na nahrávaná letová data nebo dovolují připojení na zařízení, která mohou narušit data, nemohou být použity.
A-10 Vzlet a přistání
Oficiální pozorovatel musí zajistit důkaz o poloze a čase vzletu a přistání. Důkaz musí být nezávislý na údajích, které poskytuje zapisovač.
A-11 Po letu
Co nejdříve, jak je to možné, oficiální pozorovatel musí prověřit všechny pečetě, které byly aplikovány před letem, dohlédnout na stažení dat z GPS zapisovače polohy a vykonat předběžný rozbor letového výkonu. Jak soubor ve formátu igc, tak další soubor jiného formátu (pokud existuje) musí být poslány podle podmínek stanovených NAC k pověřené osobě k rozboru dat.

 

ODZNAKY FAI

2.0.1 Jakýkoliv let může být uplatněn k získání kteréhokoliv odznaku, pro který splňuje podmínky. Pilot musí být v kluzáku sám a oficiální pozorovatel musí potvrdit, že tomu tak bylo.

 

 

Oficiální pozorovatelé FAI (Rozhodčí I. třídy) ve Zbraslavicích:

Číslo oprávnění Příjmení a jméno (další kvalifikace)

167 RENDLA Tomáš (školitel)
221 MORAVCOVÁ Radka
279 CHOVAN Martin
281 MORAVCOVÁ Bára
182 CHOVAN Hynek (v zácviku)